Програма “Правосъдие” по НФМ

Практическо ръководство върху критериите за допустомост на ЕСПЧ

Изданието, изготвено от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), анализира практически въпроси относно отделните критерии, които следва да се спазват, за да бъде обявена за допустима една жалба, подадена пред ЕСПЧ, и беше публикувано за първи път на английски език през април 2022 година. Преводът на изданието е осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г., програма „Правосъдие“.

Проект “Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност”

Основна цел на проекта е да продължи разгръщането на системата за правна помощ в посока обхващане на повече граждани от уязвими групи, както и да засили ролята на държавата за реакция в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, изпълнявайки ангажиментите й да осигури равен и открит достъп до правосъдие и правна помощ на лица, чиито основни човешки права са нарушени.

Проект: “Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека”

Основната цел на проекта е ефективното изпълнение на Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека, изграждането на култура за защита правата на човека и създаването на ефективни средства за предотвратяване на бъдещи нарушения.

Проект “Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“

Основната цел на проектa е внедряването на системата за електронен мониторинг и подобряване на възможностите за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода на електронния мониторинг и ползите при намаляване на затворническата популация.

Проект “Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“

Проектът цели да подкрепи усилията на България да се адаптира към фундаменталните принципи, установени в конвенциите и препоръките на Съвета на Европа и международните стандарти, свързани с местата за задържане, които гарантират по-добри условия на живот и труд.