Публикации по проекти по ФМ на ЕИП/НФМ

Практическо ръководство върху критериите за допустомост на ЕСПЧ

Изданието, изготвено от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), анализира практически въпроси относно отделните критерии, които следва да се спазват, за да бъде обявена за допустима една жалба, подадена пред ЕСПЧ, и беше публикувано за първи път на английски език през април 2022 година. Преводът на изданието е осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г., програма „Правосъдие“.

В очакване на … държавата

При уязвимите групи лошите жилищни условия са част от порочен кръг на взаимноусилващи се уязвимости. Научете повече по темата от текста на Илко Йорданов.

Мултикултурното образование
Кратък обзор на основни идеи и публикации

Мултикултурното образование държи на оценяването на приноса на всеки в процеса на учене
без да поставя на първо място понятия като “отличник” и свързаните с тях качества, за които не е сигурно, че са културно-неутрални. Какво означава да си “умен” или “интелигентен”?

Миграцията – представа и реалност

Изследването „Миграцията – представа и реалност“, базирано на теренни интервюта, бе проведено в Трън, Брезник, Провадия, Харманли и София–кв. Филиповци

Добри практики от Норвегия по проект „Изграждай мостове за промяна“

„Представяйки шест добри практики от Норвегия, нашето
намерение беше да дадем представа за какво става въпрос в
гражданското общество в Норвегия. Тези практики включват както
стари, така и установени механизми на гражданско влияние (като училищния ученически съюз), както и нови желаещи (като Street Lawyer).“

Преглед и анализ на неравенството във
възможностите в България

Докладът в изготвен по проекта на Института за пазарна икономика „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”.

Обобщен проектен доклад „Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политки за тяхното подобряване“

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегически документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България подготви и препоръки към националната жилищна политика и нормативна уредба. Препоръките са част и от обобщен проектен доклад „Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политки за тяхното подобряване“