Проект: „Платформа за генериране на проекти“ (PGF)

Място на изпълнение: цялата страна

Период на изпълнение: януари 2020 г. – юли 2023 г.

Програма Фонд Активни граждани

Водеща организация: Институт Отворено общество – София

Партньор: Не

Резюме:
Платформа за генериране на проекти (PGF) е специализиран механизъм на Институт “Отворено общество – София” за подкрепа на граждански организации, които работят за равноправното включване на ромите, насочен към разработване на интеграционни проекти и осигуряване на достъп до финансиране, както и към резултатното им изпълнение със средства от отворени финансиращи програми.

Основните целеви групи на PGF включват:

  • Организации на гражданското общество, които работят главно в областта на ромското включване и
  • Други организации на гражданското общество, които разработват проекти, насочени към подобряване състоянието на ромската общност и допринасят за интеграцията на ромите.

PGF осигурява подкрепа чрез достъпен процес на кандидатстване, фокусиран върху подкрепа на добри идеи, вкл. идващи от организации с ограничен капацитет да ги развият изцяло и да ги осъществят. По отношение на организациите от първата целева група PGF допринася за устойчивостта и разрастването на дейността им, като подкрепя достъпа им до програми, които:

  • са трудно достъпни поради сложни процедури и правила и документация;
  • са силно конкурентни – с много предложения на един финансиран проект;
  • не са насочени пряко към ромите и изискват експертиза в други области за разработване на проектното предложение.

За втората целева група PFG предоставя стимули за привличане на повече организации, които да работят за каузата на ромското включване.

Подкрепа може да бъде оказана за следните дейности: провеждане на редовни срещи/консултации в хода на подготовка на проектно предложение от НПО; идентифициране на възможности за финансиране и осигуряване на съфинансиране; участие в процесите на набиране и анализ на информация за разработване на проектното предложение, консултации за модифициране на идейния проект на НПО съобразно целите на „Платформа за генериране на проекти“ (Платформа) и изискванията на финансиращите програми/организации; генериране и обосновка на цели, идеи за дейности и индикатори; разработване на бюджет; участие в попълване на формуляри за кандидатстване, съдействие за намиране на подходящи партньори за създаване на необходимия екип за разработване и изпълнение на проекта; подкрепа за окончателно оформяне и внасяне на проектното предложение за финансиране в срок, вкл. проверка за качество и съответствие.

В ограничен брой случаи може да бъде осигурена и консултантска помощ за мониторинг и подкрепа при изпълнение на финансираните проекти.

Виж повече на: www.pgbg.eu

Размер на безвъзмездното финансиране:  300 000 евро

Лице за контакт: Илко Йорданов
телефон: +359 2 930 66 66
имейл: pgf@pgbg.eu
адрес: София 1000, ул. Солунска 56
уебсайт: www.pgbg.eu

Може да харесате още...