Доклад с резултати от заключително анкетно проучване и сравнителен анализ                                                             

проект: „Подобряване на координацията   и диалога между полицията и ромското общество“, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Въпреки, че е голям делът на ромите, които знаят какво представляват дискриминацията и престъпленията от омраза и определят тези деяния като престъпления, докладът констатира нисък дял на пострадалите, които са подали сигнал до компетентен съдебен орган или полицията.

Все пак обаче, делът на ромите, които биха се обърнали към полицията или биха позвънили на телефон 112, в случай, че пострадат от религиозна радикализация, насилствен екстремизъм, дискриминация или престъпление от омраза се е повишил. В началното проучване този дял е 35,3%, в заключителното – 42,5%.

В заключителното проучване 68,0% от пълнолетните роми споделят, че знаят какво представляват дискриминацията и престъпленията от омраза. Приблизително ¼ 24,9% не знаят какво представляват, а 7,1% не могат да преценят. В същото време едва 3,6% от анкетираните роми смятат, че дискриминацията не е престъпление, а 20,4% нямат мнение по този въпрос.

По отношение на типа населено място, в което живеят се констатира следното: 68,4% от ромите, които са жители на София знаят какво представляват дискриминацията и престъпленията от омраза. Такъв отговор са дали и 60,2% от ромите, живеещи в областен град; 67,8% от ромите, живеещи в град (който не е областен център); 73,6% от ромите, които живеят в селата.

По отношение на това дали дискриминацията е престъпление, в заключителното проучване мнозинството от ромите отговарят утвърдително. Това декларират 76,0% от пълнолетните лица от ромски произход.

Сравнението на данните между двете проучвания (в началото и в края на проекта) показва, че основните проблемни области при взаимодействието между ромите и полицейските служители са  основно в сферата на отношението, комуникацията и съдействието от страна на полицейските служители към ромите.

При сравнение на данните от началното и заключителното проучване авторите на доклада констатират, че макар и с различни дялове, основните проблеми на ромите продължават да са ниския жизнен стандарт, бедността, лошата инфраструктура в ромските махали, неграмотността, ниското заплащане и лошите условия на труд.

Повече за методологията на проучването, целите на проекта, както и всички данни можете да намерите в документа по-долу:

Може да харесате още...