Програми по ФМ на ЕИП и НФМ

На Roma Policy Lab представяме проекти и резултати с принос за равноправното участие на ромите в обществото, подкрепени от страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн по Финансовия механизъм на ЕИП и по Норвежкия Финансов механизъм (период 2014-2021 г.) в следните програми:

Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund): Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права. Оператор на Фонда е Институт Отворено общество – София, съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“: Основната цел на програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ е засилване на икономическото и социално сближаване, осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляването на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването. Програмен оператор на тази програма е Министерството на образованието и науката. В управлението на програмата негов Програмен партньор от страните-донори е Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS), а международна партньорска организация е Съветът на Европа (CoE).

Програма „Правосъдие“: основният фокус на програмата е подобряване на качеството на корекционните услуги чрез ремонт на част от най-натоварените места за лишаване от свобода и изграждане на изцяло нов пилотен затвор с учебен център към него, което ще позволи по-добри материални условия и възможности за рехабилитация, включително за лица от уязвими групи/ромски произход. В допълнение се подкрепят мерки за подобряване на прилагането на Европейската правна рамка в българската съдебна система, повишаване на капацитета в областта на детското правосъдие с фокус върху деца от ромски произход, както и капацитета за борба с домашното насилие и насилието, основано на полов признак и предоставяне на правна помощ за граждани от уязвими групи, включително представители на ромската общност. Програмен оператор е Министерството на правосъдието.

Програма „Вътрешни работи“: Програма „Вътрешни работи“ представлява продължение на съвместните усилия и надграждане на постигнатия напредък в сближаването и взаимното разбирателство между българските и норвежките власти в областта на сигурността. По програмата са предвидени мерки, насочени към подобряване на ситуацията на гражданите в уязвимо положение от ромски произход чрез одобряване на координацията и диалога между полицията и  ромските общности и подкрепа на принципа за полиция в близост до обществото. Програмен оператор на тази програма е Министерството на вътрешните работи.