бедност

(НЕ) Видимите социално-икономически бариери пред достъпа до задължително училищно образование: нормативна уредба, политики и практики

Докладът има за цел да отвори дискусия по въпроса за пълния достъп до образование в България, да повиши осведомеността на институциите, гражданското общество и семействата относно политиките и практиките, свързани с „безплатното образование“. Анализирани са текстовете в Конституцията на България, които регулират достъпа до образованието като основно право. Разгледани са бариерите, които понастоящем се явяват препятствие за пълноценното участие на много семейства в образователната система.

Да преподаваме с мисъл за бедността

В книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността: Влиянието на бедността върху детския мозък и как може училището да помогне“ педагогът с дългогодишен опит Ерик Дженсън отправя непоколебим поглед върху бедността и как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати.

Roma Policy Lab представя: Работата в общността няма дата за начало и край – един ден в квартал „Лозенец“ – Стара Загора

От Roma Policy Lab искаме да научим какво се случва в квартала след края на проекта “Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”, финансиран от Фонд Активни граждани България преди повече от година.

Проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги“

В България, социалните трансфери водят до минимално намаление на неравенствата. Проектът включва аналитични усилия, които ще спомогнат за застъпнически дейности за промяна на социалната политика.

Обобщен проектен доклад „Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политки за тяхното подобряване“

Въз основа на изведените препоръки за подобряване на местните жилищни политики, опита на други страни със сходни проблеми и стратегически документи на еропейско и глобално ниво Хабитат България подготви и препоръки към националната жилищна политика и нормативна уредба. Препоръките са част и от обобщен проектен доклад „Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политки за тяхното подобряване“

Доклад „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“

В периода 20 юли – 20 октомври 2020 г. Хабитат България проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в гр. Сливен – кв. „Надежда“ и с. Тополчане и гр. Търговище – кв. „Малчо Малчев“ и с. Голямо Ново. Анкетирани бяха над 800 домакинства, други 20 се включиха във фокусирана групова дискусия. Резултатите от проучването бяха анализирани и обобщени в аналитичен доклад „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“

Проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“

В периода 20 юли – 20 октомври 2020 г. Хабитат България проведе задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в гр. Сливен – кв. „Надежда“ и с. Тополчане и гр. Търговище – кв. „Малчо Малчев“ и с. Голямо Ново.