здравни медиатори

Проект: „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст”

Проектът е насочен към подобряването на достъпа до образование, опазването на здравето и развитието на социалните умения за деца на възраст 0-6 г в община Малко Търново, които не посещават или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Компонент: „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“

Целта на стипендиантската програма е да спомогне за формирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.

Проект: „Здравеопазване за всички“

С изпълнението на проекта ще се адресират нуждите от подобряване на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравните политики сред маргинализирани общности, които живеят в условия на изключителна бедност и социално изключване.

Доклад „Нагласи към ваксините и ваксинирането срещу Ковид-19 в пет ромски общности в България“

Ваксинационното покритие срещу Ковид-19 сред ромските общности в България е изключително ниско и е твърде далеч от стойности, които биха имали някакво значение от епидемиологична гледна точка.

ФИЛМ: ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ

Какво може да се направи, когато една цяла общност има ограничен достъп до здравни грижи? През 1990-те години разпространението на туберкулоза сред ромите в България е сто пъти над средното ниво в Западна Европа. Даже банални, иначе лечими, заболявания в ромската общност протичат усложнено и с фатален изход.