капацитет

Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване

Подкрепените от Платформа за генериране на проекти предложения на Фондация за регионално развитие „Рома-Пловдив“ и Фондация „Рома-Лом“ в партньорство с Общините Пловдив и Лом са сред 8-те одобрени за финансиране инициативи по процедура „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Проект: „Платформа за генериране на проекти“ (PGF)

PGF допринася за повишаване на капацитета и устойчивостта на гражданското общество и за насочване на допълнително финансиране за изпълнение на проекти, свързани с интеграцията на ромите, от организации на гражданското общество.

Проект: „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

Проектът адресира проблемите с изключването на ромите от обществения живот и от процесите на формиране на интеграционните политики, вкл. неверието сред ромските квартали, че промяната зависи също и от тях.

Доклад от проведена дискусия с участието на представители на неправителствени организации

Как организациите избират уязвимите групи, с които работят? По какво НПО съдят за ефективността на работата си? Кои уязвими групи са изправени пред допълнителния риск да остават извън приоритетния дневен ред на обществото? Какъв е капацитетът за събиране, обработка, анализ и използване на данните?

Проект: „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“

Проектът ще предаде експертизата и знанията на Съвета на Европа и водещите български експерти на съответните участници в различните проекти, финансирани от „Местно развитие, намаляване на бедността и засилено включване на уязвими групи“, с цел да им даде възможност да предоставят по-качествени услуги, насочени към ефективно, приобщаващо и активно участие в конкретни дейности по отделните проекти, в съответствие със съществуващите европейски стандарти и подходи.

Променяме се с климата

Интервю на Илко Йорданов с Мариана Банчева за читателите на интернет-страницата на Платформа за генериране на проекти.

Проект: “Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“

Проектът има за цел да подобри положението на ромското население и да доведе до подобряване на координацията и диалога между полицията и ромските общности.

Проект: “ТЯ в България – създаване на общности работещи за видимост на проблемите на жените и изграждане на мрежа от активистки за правата на жените”

‘Тя в …’ е месечно събитие, което дава възможност на момичета и жени с различни истории и в различни професионални сфери да споделят своите преживявания, препятствията, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигнали.

Проект: “Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека”

Основната цел на проекта е ефективното изпълнение на Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека, изграждането на култура за защита правата на човека и създаването на ефективни средства за предотвратяване на бъдещи нарушения.

Проект “Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“

Основната цел на проектa е внедряването на системата за електронен мониторинг и подобряване на възможностите за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода на електронния мониторинг и ползите при намаляване на затворническата популация.