медиатори

Анализ на изпълнението на националните здравни политики в областта на майчиното и детско здраве и превенцията на полово предаваните инфекции в общините, в които работят здравни медиатори, и на взаимодействието между Министерството на здравеопазването, регионалните здравни инспекции и общините при прилагането им

В анализа е направен преглед на изпълнението на националните профилактични програми, осъществявани от регионалните здравни инспекции и общински администрации, лечебни заведения и общопрактикуващи лекари сред уязвимите групи – майчино и детско здравеопазване, туберкулозата, ХИВ и сексуално предавани инфекции и др. Разгледано е нормативното регулиране за достъпа до здравеопазване и осигуряване на нископрагови услуги по отделните профилактични програми.

Проект:„Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево”

Предвижда се да бъдат създадени 2 хъба, които да предлагат комплексни интегрирани здравни и социални мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево. В обхвата на проекта ще попадат деца над 7 години, младежи (12 – 29 год.) и възрастни представители на маргинализирани групи – основно от ромското малцинство.

Проект: „Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци”

Проектът е насочен към една от големите маргинализирани ромски общности в Северозападна България, тази в община Монтана и община Бойчиновци, около 8500 души.

Проект: „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“

Проектът ще се създаде възможност да се надгради и разшири дейността на Международния младежки център в град Стара Загора като се оптимизират условията за реализиране на социално включване на уязвими групи.

Проект: „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“

Основният фокус на проекта е насочен към разширяване обхвата на дейността на МЦ Пловдив и увеличаване многообразието на предлаганите в него услуги, предназначени за младите хора.

Проект: „Възможност за изява на младите хора – създаване на младжки център в Габрово“

Целта е създаване на младежки център в Габрово, чрез който да се предлагат комплексни услуги за младежи между 15 и 29 години, включително млади хора от уязвими групи.