насилие по полов признак

„Полът – между хуманитарните и правните науки“

„Доскоро чуждица, „джендър“ е пленена, одомашнена, и е превърната в основно оръжие в хибридната война срещу европейските ценности; острие срещу човешките права, на които се противопоставят „семейните права“; бойно знаме срещу ЛГБТ+ общността и срещу правата на жените, извоювани през последните 50 години. Проблемът е дълбоко социален, а не лексикален.“ Ако искате да разберете повече, прочетете тази книга.

Стойността на двустранното сътрудничество между български и норвежки партньори по отношение на домашното и основано на пола насилие в България

Домашното и основаното на пола насиле имат тежки и негативни ефекти върху отделните хора, семействата и обществото като цяло. Тъй като всички държави по различни начини се борят със справянето с тези предизвикателства, очевидно е, че страните трябва да се учат една от друга. Грешките, направени от едни, не трябва да се повтарят от други. Добрите примери трябва да се разпространяват.

Домашно насилие и насилие, основано на пола в България. Методология за мониторинг на политики и институционални практики

Публикацията представя анализ на практическото приложение, изпълнение и оценка на конкретни правни и стратегически мерки и политики за противодействие на насилието, основано на пола в България. Събраните данни и статистика, както и проведените интервюта с експерти, показват как това насилие може да бъде интерпретирано и поставено в контекст.

Наръчник за работа със случаи на домашно насилие върху жени от ромския етнос

Наръчникът съдържа резултати от социологическо проучване сред жените от малцинствени общности в общините Куклен, Перущица и Родопи, аналитичен доклад относно комплексно проучване на дейността на институциите в трите общини, както и препоръки за работа с ромски общности за защита от насилие включващи прилагане на местен механизъм за взаимодействие.

Проект: „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“

Проектът имаше за цел да изгради мост между институциите и ромските общности на местно ниво и да спомогне за изграждане на доверие между тях, да повлияе на местните политики чрез изработване на съобразен с местните условия модел за работа в общините Родопи, Куклен, Перущица по случаи на насилие срещу жени в ромските общности.

Форум Права: Каузата за овластяване на жените и на борбата с домашното насилие

Каузата за овластяване на жените и на борбата с домашното насилие на Фондация EMPROVE и #ЖенитеSurvivors.Форум Права на LGBTI organization Deystvie с подкрепата на Фонд Активни граждани.

Проект: „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието основано на пола“

В рамките на проекта ще бъде разработен алгоритъм за оценка на риска при разпознаване на случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Филм „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“

В българското законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Проблемът се разпознава частично само сред някои ромски общности, най-вече в частта ранни бракове, които водят до ранна бременност, полово предавани болести, отпадане от училище и последваща трайна маргинализация.

Проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“

В българското законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Проектът предлага национално представително изследване на проблема сред различните етнически групи: роми, евреи, турци и българи, както и сред установилите се със статут на бежанци имигранти, в паралел с положението и добрите практики в Норвегия; анализ на знанията и отношението на българите към проблема; изработване и изпращане на публичните институции на Препоръки за промени в политиките и законодателството за ефективно предотвратяване и решаване на такива случаи.

Проект “Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност”

Основна цел на проекта е да продължи разгръщането на системата за правна помощ в посока обхващане на повече граждани от уязвими групи, както и да засили ролята на държавата за реакция в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, изпълнявайки ангажиментите й да осигури равен и открит достъп до правосъдие и правна помощ на лица, чиито основни човешки права са нарушени.