насилие по полов признак

Форум Права: Каузата за овластяване на жените и на борбата с домашното насилие

Каузата за овластяване на жените и на борбата с домашното насилие на Фондация EMPROVE и #ЖенитеSurvivors.Форум Права на LGBTI organization Deystvie с подкрепата на Фонд Активни граждани.

Проект: „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието основано на пола“

В рамките на проекта ще бъде разработен алгоритъм за оценка на риска при разпознаване на случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Филм „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“

В българското законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Проблемът се разпознава частично само сред някои ромски общности, най-вече в частта ранни бракове, които водят до ранна бременност, полово предавани болести, отпадане от училище и последваща трайна маргинализация.

Проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“

В българското законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Проектът предлага национално представително изследване на проблема сред различните етнически групи: роми, евреи, турци и българи, както и сред установилите се със статут на бежанци имигранти, в паралел с положението и добрите практики в Норвегия; анализ на знанията и отношението на българите към проблема; изработване и изпращане на публичните институции на Препоръки за промени в политиките и законодателството за ефективно предотвратяване и решаване на такива случаи.

Проект “Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност”

Основна цел на проекта е да продължи разгръщането на системата за правна помощ в посока обхващане на повече граждани от уязвими групи, както и да засили ролята на държавата за реакция в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, изпълнявайки ангажиментите й да осигури равен и открит достъп до правосъдие и правна помощ на лица, чиито основни човешки права са нарушени.

Наръчник за подпомагане работата на професионалисти за превенция и борба с насилието в името на честта

Наръчникът е предназначен за ползване от професионалисти – законодателни институции, местна власт, изследователи, правозащитни и правораздавателни институции, социални работници, учители, общопрактикуващи лекари, учители, здравни медиатори.