общности

Снимка:https://rakobg.com

Проект: „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица”

Проектът предвижда създаване на комплекс от функционално свързани услуги (хъбове) в три социално изолирани общности на територията на гр. Твърдица, гр. Шивачево и с. Сборище. Дейностите на хъбовете ще са отражение на нуждите на местните общности и ще предлагат услуги в направления образование, здравеопазване и социални дейности. Целева група на комплекса ще са деца на възраст от 0 до 6 г., които не посещават детска градина или ясла и живеят в изолирани, бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност и социално изключване, както и техните родители.

Проект: „Играем, учим се и заедно растем”

Чрез проекта ще се предостави подкрепа на деца 0-6 год. и техните семейства от уязвими групи в общините Козлудуй и Мизия чрез създаване на 5 функционално свързани хъба, които предоставят комплекс от здравни, образователни и социални услуги, включително подпомагат активното включване на местната общност за 320 деца, 100 родители, настойници или обгрижващи лица.

Проект: „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст”

Проектът е насочен към подобряването на достъпа до образование, опазването на здравето и развитието на социалните умения за деца на възраст 0-6 г в община Малко Търново, които не посещават или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Проект „Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“

Минимум 300 деца на възраст от 0 до 6 години и техните родители от ромски произход ще бъдат обхванати от дейностите на Майчините центрове в селата Скравена и Литаково и гр. Маездра. Основната цел на проекта е подкрепа на деца от уязвими групи, от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система.

Проект: „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“

По проекта се предоставя менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, допълвайки компонента за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход в рамките на Фонд Активни граждани България.

Проект: „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

Целта на проекта е създаване на иновативен модел за дистанционен мониторинг на хронични заболявания – телеасистенция/телекеър чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областите Враца, Видин и Монтана.

Проект: “Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“

Проектът има за цел да подобри положението на ромското население и да доведе до подобряване на координацията и диалога между полицията и ромските общности.

Проект: “ТЯ в България – създаване на общности работещи за видимост на проблемите на жените и изграждане на мрежа от активистки за правата на жените”

‘Тя в …’ е месечно събитие, което дава възможност на момичета и жени с различни истории и в различни професионални сфери да споделят своите преживявания, препятствията, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигнали.

Проект „Изграждай мостове за промяна“

Гражданското участие на ромите и младежите до 29 г. в България в процеса на изработване на публични политики е изключително ниско. Липса на инициативност, безработицата и неангажираността водят до апатия и търсене на възможности за миграция. Затова трябва да се полагат постоянни и целенасочени усилия в обучение на представители на уязвими групи, които могат да повлият на общността си.