права на човека

10 ключови съображения за ефективно представяне на правата на човека

В този полезен наръчник на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) са обобщени основните изводи от експертни срещи, семинари и фокус групи с практикуващи специалисти, проведени през 2017 и 2018 г. „10-те ключа“ е много удобен практически наръчник за комуникация за това как да създавате последователни и ангажиращи послания за правата на човека. Ръководството е достъпно вече и на български език.

Практическо ръководство върху критериите за допустомост на ЕСПЧ

Изданието, изготвено от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), анализира практически въпроси относно отделните критерии, които следва да се спазват, за да бъде обявена за допустима една жалба, подадена пред ЕСПЧ, и беше публикувано за първи път на английски език през април 2022 година. Преводът на изданието е осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г., програма „Правосъдие“.

Проект: „Имам една мечта (гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество)“

Проект „Имам една мечта“ има за цел да оцени, приложи и разпространи нови методи за овластяване на ромските жени и момичета чрез застъпничество.

Проект: “Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“

Целта на проекта е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Проект: “Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“

Проектът има за цел да подобри положението на ромското население и да доведе до подобряване на координацията и диалога между полицията и ромските общности.

Проект: „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието основано на пола“

В рамките на проекта ще бъде разработен алгоритъм за оценка на риска при разпознаване на случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Проект: “Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители”

Проектът е насочен към предотвратяване и намаляване на нарушаването на човешките права от страна на полицията при действията й в мултиетническа среда.

Love speech: Видео социален експеримент

Love Speech e социален експеримент, който повдига въпроса за речта на омразата в България. Видеото на Fine Acts по проекта „Креативни кампании: иновациите в подкрепа на човешките права“ се фокусира върху преживяванията на роми, ЛГБТИ хора и хора с различен цвят на кожата в страната.

Проект: “Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека”

Основната цел на проекта е ефективното изпълнение на Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека, изграждането на култура за защита правата на човека и създаването на ефективни средства за предотвратяване на бъдещи нарушения.