сегрегация

БЕЗ СЕГРЕГАЦИЯ: Дейности за предотвратяване на училищната сегрегация спрямо ромите на местно ниво

Понастоящем над 60% от ромите в България се обучават само с други роми или предимно с роми, според проучването на Агенцията на Европейския съюз за основни
човешки права ЕU-MIDIS-II през 2016 г. По този показател България е страната с найвисок процент сред изследваните европейски държави.