училища

Мултикултурното образование
Кратък обзор на основни идеи и публикации

Мултикултурното образование държи на оценяването на приноса на всеки в процеса на учене
без да поставя на първо място понятия като “отличник” и свързаните с тях качества, за които не е сигурно, че са културно-неутрални. Какво означава да си “умен” или “интелигентен”?

Играем, учим се и заедно растем

„Играем, учим се и заедно растем“ е мотото на един от трите проекта, получили консултантска подкрепа по Платформа за генериране на проекти на Институт „Отворено общество – София“ и одобрени за финансиране по процедура BGLD-2.003 – „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Променяме се с климата

Интервю на Илко Йорданов с Мариана Банчева за читателите на интернет-страницата на Платформа за генериране на проекти.

БЕЗ СЕГРЕГАЦИЯ: Дейности за предотвратяване на училищната сегрегация спрямо ромите на местно ниво

Понастоящем над 60% от ромите в България се обучават само с други роми или предимно с роми, според проучването на Агенцията на Европейския съюз за основни
човешки права ЕU-MIDIS-II през 2016 г. По този показател България е страната с найвисок процент сред изследваните европейски държави.