Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Проект „Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци“

Проектът има за цел да насърчи интеграцията на ромската общност в община Чипровци (над 5500 души) и да работи за преодоляване на стереотипите чрез културни дейности – сътрудничество и обмени, откриването и насърчаването на таланта от най-ранна детска възраст, да стимулира интереса и професионализацията на културната активност и да предложи нови възможности за ромската общност.

Проект: „Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Бойчиновци”

Проектът има за цел да подпомогне интеграцията на голямата ромска общност в малката община Бойчиновции. Проектът си поставя за цел да допринесе значително за справяне със съществуващите стереотипи и да повиши взаимното разбиране и уважение чрез способите на културата и изкуствата.

Проект: „4 по-добри изкуства – писане, рисуване, танци и театър (4 better Arts)“

Целта на проекта е да се популяризира културата на ромите, разширяване и привличане на нови публики към техните инициативи и ангажиране на мнозинството с малцинствата чрез изграждане на нови, творчески пространства за междукултурен диалог, себеизразяване и споделяне.

Проект: „Образователният театър, инструмент за подобрена информираност за изкуството и културата на ромския етнос в България“

Цел на проекта е да подобри положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения, капацитет и като път към образованието, както и да стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата с фокус върху ромите като двустранен процес.

Проект: “Културни пътеки на приятелството”

Проектът има за основна цел да насърчи интеграцията на ромската общност в община Монтана и да се допринася за преодоляване на стереотипите чрез културно сътрудничество и обмени, откриване и насърчаване на таланта на местно и регионално равнище, утвърждаване на ромите като равноправни участници в културния живот.

Проект: „Артистично ателие“

Проект „Артистично ателие“ адресира нуждите на община Радомир за създаване на етнически толерантна среда за развитие и популяризиране на културни инициативи на ромското малцинство, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения и път към образованието.

Проект: „Ромски фолклор, празненства и ритуали – културологични елементи и културни рефлексии“

Проектът цели да бъде подобрен достъпа до култура на малцинствените групи и да бъдат подпомогнати процесите за опазване и разпространение на тяхното движимо фолклорно наследство, на основата на различни видео-формати, оптимизирани за визуализация чрез мобилни устройства и мобилни приложения.