Данни

Образование и реализация на ромската общност – Основни изводи от национално представително проучване на ромската общност в България (януари 2020 г.)

Данните имат за цел да подпомогнат работата на неправителствените организации и обществените организации в областта на образованието и заетостта.

Доклад от проведена дискусия с участието на представители на неправителствени организации

Как организациите избират уязвимите групи, с които работят? По какво НПО съдят за ефективността на работата си? Кои уязвими групи са изправени пред допълнителния риск да остават извън приоритетния дневен ред на обществото? Какъв е капацитетът за събиране, обработка, анализ и използване на данните?

Доклад от проведена дискусия с участието на представители на публични институции

Как дефинираме уязвимостта? Кои уязвими групи са изправени пред допълнителния риск да остават извън приоритетния дневен ред на обществото? Какъв е капацитетът за събиране, обработка, анализ и използване на данните?

Проект: „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

За да се разработят смислени политики и да се прилагат ефективно, държавите-членки трябва да знаят кои са рисковите групи, защо са изложени на риск и какви са количествените параметри на интервенциите, които ще отговорят на тези рискове.

БЕЗ СЕГРЕГАЦИЯ: Дейности за предотвратяване на училищната сегрегация спрямо ромите на местно ниво

Понастоящем над 60% от ромите в България се обучават само с други роми или предимно с роми, според проучването на Агенцията на Европейския съюз за основни
човешки права ЕU-MIDIS-II през 2016 г. По този показател България е страната с найвисок процент сред изследваните европейски държави.