енергийна бедност

Доклад “Мисия Енергиен преход”

Решаването на енергийната бедност е тясно свързано с предприемането на адекватни политики и мерки за енергийна ефективност на сградния фонд, в областта на възобновяемата енергия, и за оптимизиране на поведението на домакинствата като потребители на енергия.

НОВ ДОКЛАД: Дефиницията за енергийна бедност в България – съдържание и приложения с акцент върху силно уязвими и маргинализирани групи

България е на финалния етап от приемането на официална дефиниция за енергийна бедност, но съществува риск нейното използване за целите на енергийното обновление на сградите да стане по начин, който няма да приоритизира енергийно бедните и може дори да доведе до увеличаване на енергийното неравенство. Вижте повече в доклада.

Дълбоката енергийна бедност е приоритет

На 15 декември 2022 г. се състоя втората от серията експертни обсъждания на темата за енергийната бедност в рамките на инициативата Romapolicylab. Във фокуса на дискусиите бяха възможностите подпомагането за енергийна ефективност и намаляването на енергийната бедност да достигнат до най-уязвими групи в обществото. Подчертан бе значителният принос към целите на зеления преход и декарбонизацията, който намаляването на енергийната бедност може да има посредством ограничаването на вредните емисии, подобряването на жилищните условия и оптимизираното използване на енергийни източници.

На първи декември проведохме експертна дискусия по темата за енергийната бедност

В момент, в който предстои обществено обсъждане на дефиницията за енергийна бедност подобни дискусии са важни за да могат всички заинтересовани, които потенциално могат да бъдат засегнати от прилагането на дефиницията да бъдат информирани за това какво могат да очакват и да защитят интересите си, отправяйки предложения в публичното пространство. В частност прилагането на дефиницията за целите на социалното подпомагане и подобряването на жилищния фонд ще бъде свързано с редица трудни и неочевидни решения.

Ефекти от въвеждането на дефиниция за енергийна бедност и свързаните с нея механизми за социална защита върху представители на уязвими групи с акцент върху ромите

Какво трябва да се направи, за да се намали енергийната бедност? Какво трябва да включва една добра (добре работеща) дефиниция за енергийна бедност, за да има максимално полезен обществен ефект? Това, което знаем за дефиницията, която предстои да бъде приета съответства ли на критериите за добре работеща дефиниция за енергийна бедност? Има ли групи от уязвими потребители на енергия, които може да останат извън обхвата на дефиницията за енергийна бедност и съответно – на мерките за противодействие на енергийната бедност?
Това са част от въпросите, които ще обсъдим на предстоящите ексертни дискусии на 01.12.2002 г. и на 15.12.2022 г. Поканизли сме експерти, представители на институции, социални партньори, бизнеса, неправителствени организации.