Програма „Вътрешни работи“

Миграцията – представа и реалност

Изследването „Миграцията – представа и реалност“, базирано на теренни интервюта, бе проведено в Трън, Брезник, Провадия, Харманли и София–кв. Филиповци

Проект: “Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“

Целта на проекта е да допринесе за повишаване на информираността на ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Проект: “Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“

Проектът има за цел да подобри положението на ромското население и да доведе до подобряване на координацията и диалога между полицията и ромските общности.

Проект: „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието основано на пола“

В рамките на проекта ще бъде разработен алгоритъм за оценка на риска при разпознаване на случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Проект: “Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители”

Проектът е насочен към предотвратяване и намаляване на нарушаването на човешките права от страна на полицията при действията й в мултиетническа среда.