данни

Доклад за оценка на въздействието по проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър живот”

Докладът за оценка на въздействието е реализиран по проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добър живот” (“Scaling up a sustainable model communities living in non-regulated areas to improve their living conditions – SCALE IT UP”). Проектът се концентрира върху нуждата от повишаване на познанията и компетенции по жилищните въпроси и равният достъп до публични услуги сред представителите на общинските власти, и способства за активното им включване в преодоляване на съществуващите стереотипи, с цел да се изгради доверие между ромските общности и местните власти.

Тематичен доклад за положението на ромите: Основни показатели за социално приобщаване и основни права в България

Докладът не претендира да представи изчерпателен анализ на пропуските в правната рамка за приобщаване на ромите, но изтъква някои ключови области, в които са необходими спешни законодателни промени, за да може да се постигне устойчиво намаляване на нарастващите социални неравенства, социално изключване и дискриминация спрямо уязвими групи като ромите.

Доклад: Roma in the EU and Norway: Challenges and Best Practices for Empowerment (2022)

Това кабинетно проучване е проведено като част от дейностите по проекта „Имам една мечта” на KUN Centre for Equality and Diversity с българската организация Сдружение Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение – ЛАРГО.

Финална версия на тематичния доклад „Ключови показатели за социално включване и основни права в България“

За да могат взимащите решения да се справят ефективно с и да подобрят положението на уязвимите лица, е необходимо да се дефинират индикатори и
методи, които да определят кой е „уязвим“ и да установят общите детерминанти на уязвимостта. Националният статистически институт представи финалната версия на тематичния доклад „Ключови показатели за социално включване и основни права в България”.

Ключовият проблем е да преодолеем бедността, независимо от етническата идентичност

Доц. Алексей Пампоров коментира данните от последното преброяване на НСИ, според които през последните 10 години делът на самоопределилите се като роми сред българското население е намалял от 4.9% до 4.4%.

Индекс на медийната грамотност 2022: България е най-уязвима сред страните в ЕС

В класацията за 2022 г. България се представя най-зле по индикаторите, измерващи качеството на образованието, като се класира на 34-то място от 41-на държави, изоставайки включително и от държави в региона, които са извън ЕС като Украйна, Сърбия и Турция, но получавайки сходни резултати с тези на Румъния.

Доклад: Обратно в училище: възможности за подобряване на ефективността на политиките за повторно ангажиране и задържане в образователната система на отпаднали ученици

С този доклад се представя надежден и валиден аналитичен модел за оценка на качеството на училищния живот на българските ученици.

Качествен анализ от проведено проучване на интереси и ниво на гражданско образование и медийна грамотност на ученици от община Ловеч

Проучването e осъществено през 2020 г. и обхваща 120 деца и младежи, живеещи на територията на
Община Ловеч.

Ромите в България. Информационен справочник

Всеки, който се е опитвал да изследва, пише или разсъждава за състоянието на ромите в България, се е натъквал на нарастваща по обем, но по правило разпокъсана и често противоречива информация. Колко и кои...

Доклад: Оценка на младежите извън системите на заетост, образование или обучение и препоръки към политиките за интеграция

България е сред петте страни в Европейския съюз с най-висок дял на младежи, които не работят и не учат (NEETs), поради което е необходимо префокусиране на политиките към тях. В годините преди ковид кризата е отчитано постепенното им намаляване, най-вече най-вече заради бързото подобряване на условията на пазара на труда.