Проект: “Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“

Място на изпълнение: гр. Провадия, гр. Трън, гр. Брезник, гр. Харманли и гр. София – кв. Филиповци

Програма „Вътрешни работи“

Период на изпълнение: 30.04.2020 – 30.04.2024

Водеща организация: Мисия на Международна организация по миграция в България (MOM)

Партньори: „Консорциум НМЗМ – БАСП – ФЗПМ”

Резюме на проекта: 
Проектът цели подпомагане на ромското население в България. Гражданите от тази група на българското общество ще получат съответна информация за правата и задълженията, свързани с тяхната законна миграция в страните от Европейския съюз (ЕС)/ Европейското икономическо пространство (ЕИП) и ще повишат знанията си по теми, свързани с убежище и миграция като трафик на хора, продажба на фалшиви регистрации на адреси, трудова експлоатация и други свързани предизвикателства, относими към миграцията към ЕС / ЕИП, които поставят ромското население в уязвимо положение и с повишена опасност от злоупотреби.

Предвижда се да бъдат проведени 36 информационни сесии, дискусии, работни срещи, семинари и други дейности за повишаване на осведомеността по правните въпроси, свързани с работа в Европа, рискът и защитата от експлоатация, включително риск от трафик с цел трудова експлоатация, условия за престой и работа, достъп до социални и здравни услуги.
Повече информация за проекта можете да намерите на: romamigration.bg

Размер на безвъзмездното финансиране: 679 796 евро

Лице за контакт: Мария Самуилова
имейл: msamuilova@iom.int
телефон: +35929394774
адрес: София ул. „Цар Асен“ № 77 ет.3

Може да харесате още...