Доклад: Гражданско участие и граждански ценности сред деца и младежи от уязвими училищни общности

Как и колко активни са младите хора от уязвими училищни общности? Какво ги вълнува и какви са мечтите им? Според данни от проучване на Институт “Отворено общество – София“ при учениците в VII-XII клас от уязвими училищни общности в България се наблюдават сложни и многопластови тенденции, но общата картина свидетелства за достатъчно висока степен на гражданска енергия и готовност за участие в обществения живот. На практика степента на гражданска активност на децата и младежите от уязвими училищни общности не е по-ниска от тази на средностатистическия пълнолетен гражданин в България.

Проучването е осъществено в рамките на проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, осъществяван от ЦМЕДТ „Амалипе“ в партньорство с Институт „Отворено общество – София“ и с финансова подкрепа от посолството на САЩ в България.

Изследването констатира изненадващо високи нова на гражданско участие и ангажираност сред младежите от уязвими училищни общности, както и изострена чувствителност към проблемите в училищата, в непосредствената обкръжаваща среда, в България и в света като цяло,

Изследването е проведено в края на 2022 г. – в период на дълги икономически затруднения, включително висока инфлация, започнали с пандемията и продължили с войната в Украйна и кризата с енергийните доставки и растящите цени на горивата и енергията. В този контекст анкетираните ученици посочват като основни проблеми за страната високите цени и инфлацията (над 40%), особено при храните, горивата и електроенергията, слабото икономическо развитие (44%), бедността и неравенството (над 40%), ниското качество на образованието (28%) и достъпа до здравната система (32%).

Четирите водещи проблема в училището, изведени от респондентите, са свързани с прояви на агресия и насилие: ученици, които си мислят, че всичко им е позволено (42%), липса на дисциплина (41%), агресия и насилие в училище (31%) и обобщаващото – лоши взаимоотношения между учениците (27%). Въпреки констатираните проблеми около 60% от учениците оценяват позитивно свободата за изразяване, която им предоставят повечето учители, както и усилията на учителите да намерят най-добрия баланс между свобода и дисциплина в училище. Учениците от уязвими училищни общности проявяват голям интерес и към редица глобални проблеми, които експерти също биха посочили като най-наболели и неотложни. Сред тях се открояват бедността, екологичните проблеми, болестите, епидемиите и войните, включително заплахата от ядрена война.

Според много изследвания както чувството за етническа принадлежност, така и готовността за общуване с представители на други етнически групи са позитивно свързани с гражданската активност. Хората, които не се чувстват притеснени да изразяват етническата си идентичност, често са по-граждански активни. Нашето проучване също дава потвърждения за съществуването на такава връзка.

Пълната версия на доклада „Гражданско участие и граждански ценности сред деца и младежи от уязвими училищни общности“ покрива множество теми, съдържа подробен анализ на събраните данни от теренното проучване, както и позовавания на важни източници, библиография и други приложения. Докладът е предназначен за изследователи, както и за представители на групи, които са професионално ангажирани с аналитична дейност, искат да използват изследването за свои анализи или просто да вникнат по-дълбоко в разглежданата проблематика и в използваните методи.

Пълен текст на доклада „Гражданско участие и граждански ценности сред деца и младежи от уязвими училищни общности“.

Може да харесате още...