Проект: „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица”

Място на изпълнение: гр. Твърдица, гр. Шивачево и с. Сборище

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 18.04.2022 – 18.04.2024

Водеща организация: Община Твърдица

Партньори: Ромска академия за култура и образование /РАКО/, Родна реч (Норвегия)

Резюме:
Проектът предвижда създаване на комплекс от функционално свързани услуги (хъбове) в три социално изолирани общности на територията на гр. Твърдица, гр. Шивачево и с. Сборище. Дейностите на хъбовете ще са отражение на нуждите на местните общности и ще предлагат услуги в направления образование, здравеопазване и социални дейности. Целева група на комплекса ще са деца на възраст от 0 до 6 г., които не посещават детска градина или ясла и живеят в изолирани, бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност и социално изключване, както и техните родители. Реализирането на планираните дейности е предпоставка за подобряване благосъстоянието на децата от ромски произход и техните семейства. За успешната реализация на проекта е предвидено изпълнение на ключови дейности, отразяващи нуждите на целевите групи, които да доведат до постигане на заложените цели и резултати. За това ще допринесе и партньорството с местна неправителствена организация от България, която работи в сферата на ромското социално включване, образование и грижа в ранна детска възраст, както и неправителствена организация от Норвегия. Проектното предложение покрива няколко специфични цели: 1) Създаване на комплекс от услуги (хъбове) на територията на трите населени места с идентифицирани социално изолирани общности; 2) Предоставяне на функционално свързани услуги за образование и грижи в ранна възраст за децата от целевите групи и техните родители, в това число Предоставяне на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование; Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи; Подпомагане на прехода от семейна към формална образователна среда; 3) Ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции: формиране на родителски умения, здравна грижа, усвояване на социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на децата; 4) Активно включване на общността в обществения живот на населените места и преодоляване на стигмата по отношение на ромската общност; 5) Създаване на условия за устойчива заетост, чрез разкриване на нови работни места; 6) Обмяна на опит и добри практики с подходяща партньорска организация от Кралство Норвегия; 7) Намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между страните-донори и България.

Размер на безвъзмездното финансиране: 499,527 евро

Лице за контакт: Данка Иванова
имейл: obr.tv@abv.bg
телефон: +359 889 258593
адрес: 8890 Твърдица, пл. „Свобода” № 1

Може да харесате още...