Проект: „Достъп до справедливост“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: гр. София

Програма „Правосъдие“

Период на изпълнение: 05.08.2022 – 25.04.2024

Водеща организация: Сдружение Институт по социални дейности и практики /ИСДП

Партньори: Фондация „Здраве и социално развитие“

Резюме:
Проектът е насочен към подобряване възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга „Достъп до справедливост“, която се основава на интегриран подход.

Основните цели на проекта са: Повишаване чувствителността и познанията на ромската общност за правата на децата, жертви или свидетели на престъпление или децата в конфликт със закона в достъпа им до правосъдие, развиване на уменията им да изпълняват ролята на застъпници на децата си и насърчаване на активното им участие и сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни; Подобряване ситуацията и възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга „Достъп до справедливост“ за деца жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона и техните семейства. Допринасяне към намаляване на социалните различия между уязвимите деца от ромската общност чрез увеличаване на достъпа им до качествени социални услуги за подкрепа; Повишаване на компетенциите (познания, умения, преодоляване на дискриминационни нагласи) на професионалисти и представители на българските власти: служители на системата за закрила, социални услуги, полиция, прокуратура, съд, членове на МКБППМН за подобряване на достъпа на децата от ромски произход до приятелско правосъдие.

Очаквани резултати: Разработени материали за повишаване на капацитета на родители и на местната общност за подобрен достъп до приятелско правосъдие, провеждане на кампания в общността за информиране и сензитивиране и изработване и консултиране с общността на програма за специализирана услуга; Проведени информационни срещи и обучителни ателиета; Консултирана и приета Програма за специализирана услуга, която се предоставя интегрирано „Достъп до правосъдие“ с адаптирани професионални инструменти към нея; Осигурена специализирана среда с минимална площ от 70 кв.м. за предоставяне на услугата; Разработени обучителен пакет материали за обучения; Издаден и представен Наръчник „Добри практики на приятелско правосъдие към децата, участници в правни процедури като жертви на престъпления и като предполагаеми извършители на престъпления“; Реализирани мерки за публичност.  

Размер на безвъзмездното финансиране: 183 198,69 евро

Лице за контакт: Звездица Ковачева
имейл: z.kovacheva@sapibg.org
телефон: +359 892232781
адрес: София, ул. „Григор Начевич“ №11, вх. А, ет.1, ап.3

Може да харесате още...