Проект: “Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“

Място на изпълнение: Гр. София, с. Самораново, общ. Дупница

Програма “Правосъдие” по НФМ

Период на изпълнение: 29.01.2020 – 29.01.2024

Водеща организация: Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”

Партньори: Университетският колеж на норвежката корекционна служба (Крюс); Затвор Она (Норвегия); Преходно отделение Сулхолмен

Резюме на проекта:

Основна цел на проекта е подобряване на корекционните услуги.

Специфични цели на проекта са:

 • Подобряване на корекционната система чрез изграждане на „пилотен затвор“. С изграждане на новото затворническо съоръжение ще се намали затворническата популация в района и ще се създадат условия, които отговарят на европейските стандарти, препоръки и добри практики. Ще бъде изграден модерен учебен център за персонала, който ще бъде свързан с „пилотния затвор“, с капацитет до 100 обучаеми и оборудвани зали за интерактивна групово обучение и самостоятелна подготовка.
 • Осъвременяване и модернизиране на концепцията за обучение на персонал и изграждане на организация, базирана на знанието. Предвижда се да се повиши капацитета на служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ чрез обучение, насочено към етиката, ценностите и динамичната сигурност, включително работа с уязвими групи (роми, непълнолетни правонарушители, зависими от наркотици).
 • Подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода и засилване на социалните им компетентности за намаляване на рецидива, с акцент върху уязвимите групи. С подкрепата и под наблюдението на ментори (инспекторите пробация в затворите) ще бъдат приложени различни програми за социални компетентности, родителска грижа и възстановяване на семейните връзки, реализиране на трудовия пазар и други умения. Програмите ще подпомогнат лицата в процеса на преодоляване на деиституционализацията, поемане на лична отговорност и планиране на бъдещето.
 • Засилване на синергията и сътрудничеството със заинтересованите страни и гражданското общество за подобряване на последващата грижа за лишените от свобода след тяхното освобождаване. Ще бъде създадена мрежа за междуинституционално сътрудничество с помощта на ментори и в зависимост от индивидуалните нужди ще бъдат предоставени възможности за подкрепа на затворниците преди и след освобождаването им. Това ще подпомогне тяхното социално включване и ще намали риска от извършване на повторно престъпление и нанасяне на вреди на обществото.

Резултати:

 • Изградено пилотно затворническо съоръжение с прилежащ учебен център за персонал и преходно отделение (Half way house).
 • Изготвена оценка и анализ на нуждите от обучение, включително извършен преглед на програмите за обучение.
 • Разработена стратегически план за обучение на персонала и нова програма за първоначално и продължаващо обучение.
 • Разработена и внедрена програма за менторство (coaching) на работното място и за обучение на ментори.
 • Разработени три специализирани програми за обучение на персонала: за работа с деца с родители лишени от свобода, професионална етика и програма за медицински и немедицински персонал и проведено обучение на обучители.
 • Проведени стажове (internships) с цел обмяна на опит за служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в Академията за обучение на персонал KRUS и Дирекцията на норвежката корекционна служба KDI.
 • Разработена програма за обучение на ръководен персонал и лидери в ГДИН и затворите.
 • Разработени четири видеофилма и учебни материали към тях.
 • Изготвена оценка и анализ на нуждите на лишените от свобода и особено на уязвимите групи.
 • Разработени и внедрени рехабилитационни програми за реинтеграция и подобряване на социалните компетентности на лишените от свобода, включително млади правонарушители и роми.
 • Проведено обучение на персонал на затворите, в т.ч. пробационни инспектори, за прилагане на специализираните програми за реинтеграция и подобряване на социалните компетенции
 • Проведен стаж за служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в Норвегия за прилагане на програмите в новоизградените преходни отделения (half way house).
 • Разработена специализирана програма за менторство (coaching) за персонал и проведено обучение на ментори.
 • Създадена база данни за компетентностите на лицата, която ще бъде периодично изпращана на работодателските организации и на бюрата по труда
 • Проведени кампании със заинтересованите страни, включително представители на местната власт, синдикати, работодателски организации и медии и сключено национално рамково споразумение за междуинституционално сътрудничество. Същото ще гарантира устойчивостта на реализираните дейности и предприетите мерки за подпомагане на осъжданите лица в процеса им на реинтеграция в обществото.

Ще бъде проведена междуинституционална работна среща със заинтересованите страни за обсъждане на проблемите и възможните решения. Като резултат ще бъде сформирана работна група, която ще разработи план за действие и споразумение за сътрудничество.

Виж за проекта в статията тук: България на крачка от затворна реформа

Размер на безвъзмездното финансиране: 21 290 000 евро

Лице за контакт: Главен комисар Ивайло Йорданов, gdin@gdin.bg , 02/81 39 190, 1309, бул. „ Ген.Н. Столетов“ 21

Посещение в Самораново, където се изгражда новият затворнически комплекс, бе част от Шестата годишна среща по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, организирана от Националното координационно звено.

Публикации, свързани с темата:

ДОКЛАД: “Проблемите с равното третиране на обвиняемите и подсъдимите в досъдебното наказателно производство в България”

Свързани проекти:

Проект: Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода в България: Законодателство и практика след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“

Може да харесате още...