Проект: „Има защо! Подкрепа за правото на образование и недискриминация“

Как да подкрепяме децата и младите хора да разбират и отстояват правата си? Как да съдействаме за правото на достъп и качествено образование? Как ученето може да е по-забавно, по-увлекателно, мотивиращо и подкрепящо? Как да намалим отпадането от училище и да създадем среда на сътрудничество, учене и забавление? Какви нови методи и инструменти могат да използват учителите, за да подобрят работата си? Всички тези въпроси получиха отговор по време на обучението за педагогически специалисти, което сдружение ПроБудник проведе по проект “Има защо! Подкрепа за правото на образование и недискриминация”, финансиран от Фонд активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021.

Място на изпълнение: София, Ловеч, Разград

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 04.01.2021 – 03.03.2022

Водеща организация: Пробудник

Партньори:

Резюме и резулттати:
Чрез проекта беше разработена иновативна концепция за работа с деца и ученици от етнически малцинства от област София, Ловеч и Разград (IV ОУ „Христо Ботев“, гр. Лом, ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян, НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград, 94 СУ „Димитър Страшимиров“, гр. София, 106 ОУ „Григорий Цамблак“, гр. София), както и обучителен инструментариум за провеждане на дейности на терен с цел овластяване и превенция на езика на омразата.
Основните методи, които приложихме са: обучение на учители (участваха 20 учители от 106 ОУ Григорий Цамблак“ – София; 94 СУ „Димитър Страшимиров“ – София; НПТГ „Шандор Петьофи“ – Разград; IV ОУ „Христо Ботев“ – Лом и ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян) и повишаване на капацитета им за илюстриране на правата на човека и мотивацията за учене на ромските ученици; работа на терен – Импро маратон, включващ дискусии, импро техники и рефлексия на наученото; предоставяне на образователни комплекти в 6 училища, както и допълнително на 5 учители по време на събитието за популяризиране на проекта. Целевите групи участваха пряко в проекта, както в обучението, така и по време на заниманията в училищата. Учителите се възползваха от резултатите, като получиха образователни комплекти и присъстваха на демонстрации за тяхното прилагане. Създадените продукти са налични онлайн и могат да бъдат предоставяни и на други заинтересовани страни. Комплектът включва ролеви карти с въпроси и символи, Импро наръчник, Учебна тетрадка за ученици и Обучителна концепция за учители. Основната му цел е да представи същността на човешките права по по-достъпен, разбираем и приемлив начин. Основният фокус е върху правото на достъп до образование и повишаване на възможностите за ученици от етнически малцинства за качествено и приобщаващо образование. Предназначен е предимно за ромските и смесените училища, но може да се използва и от всички учители, които искат да създадат толерантна и подкрепяща атмосфера в класната стая. Инструментите ще подпомогнат учениците да повишат ангажираността си към учебния процес, осмислянето на собствените им права и отстояването им като ценност. Ролевите карти съдържат интересни и провокативни въпроси за дискусия. Импро наръчникът е иновативен сборник със забавни упражнения, а Учебната тетрадка е своеобразен личен дневник за вглеждане в себе си и отключване на потенциала. Всички инструменти са подходящи за употреба във всеки учебен час, както и в неформална обстановка.

От екипа споделят: „Основен извод след края на проекта е, че дейностите на терен трябва да са по-продължителни и периодични, за да гарантират повече устойчивост на резултатите и мотивацията. Друг извод е, че учителите, които работят с ромски деца има значителна нужда от атрактивни образователни инструменти, за да ангажират вниманието на учениците. По отношение на изпълнението на всички дейности, заключението ни е, че трябва да планираме по-прецизно в ситуация на непредвидени обстоятелства, както с Ковид кризата.“

Размер на безвъзмездното финансиране: 9 821 евро

Лице за контакт: Ния Петрова
имейл: probudnik@gmail.com
телефон: +359 885905938
адрес: 1505 София, ул. Оборище 77
Фейсбук: https://www.facebook.com/probudnik/

Може да харесате още...