Домашно насилие и насилие, основано на пола в България. Методология за мониторинг на политики и институционални практики

Публикацията представя анализ на практическото приложение, изпълнение и оценка на конкретни правни и стратегически мерки и политики за противодействие на насилието, основано на пола в България. Събраните данни и статистика, както и проведените интервюта с експерти, показват как това насилие може да бъде интерпретирано и поставено в контекст. Разработената методологията е насочена към представители на ангажираните страни, за да подпомогне преодоляването на предизвикателствата, идентифицирането на ключовите области, които е необходимо да се подобрят, и запознаването със съществуващите добри практики.

Проектът „Разработване на мониторингова методология и провеждане на национален мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола в България” се осъществява от Фондация „Позитивни умения на личността в социума“ в партньорство с Център за изследване на демокрацията и MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET (Human Rights Academy), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България.

Може да харесате още...