Проект “Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“

Място на изпълнение: гр. София

Програма “Правосъдие” по НФМ

Период на изпълнение: 29.01.2020 – 29.01.2024

Водеща организация: Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”

Партньор: Пробационна служба Агдер (Норвегия)

Резюме на проекта:

Електронното наблюдение е една от основните препоръки в Европейските правила за наказания без лишаване от свобода на Съвета на министрите към Съвета на Европа като средство, което допринася за рехабилитацията, подпомага ограничаването на рецидива и осигурява защита на обществото.

Цели на проекта:

  • Повишаване на професионалните компетентности и въвеждане на професионални стандарти за работа.
  • Преразглеждане и актуализиране на настоящия диагностичен инструментариум за работа и въвеждане на нови програми за обществено въздействие.
  • Проучване на възможността за въвеждане на нови алтернативни мерки на наказанието „лишаване от свобода“.
  • Подобряване на междуинституционалното сътрудничество с цел ангажиране на по-широк кръг обществени организации в процеса на интеграция.

Очаквани резултати:

  • Разработена Концепция и нова учебна програма за първоначално и последващо обучение за пробационни служители и повишени професионални компетентности;
  • Разработен нов диагностичен инструментариум за оценка на риска със софтуер за правонарушители и въведени нови програми за обществено въздействие;
  • Преглед на настояща законодателна рамка в областта на лишаването от свобода и изготвени предложения за промени;
  • Одобрени междуинституционални споразумения за сътрудничество със заинтересованите страни за подобряване функционирането на Пробационните съвети на местно и национално ниво, одобрен етичен кодекс и професионални стандарти за пробационни служители.

Размер на безвъзмездното финансиране: 1 100 000 евро

Лице за контакт: Комисар Юлиян Шемширов, Yuliyan.Shemshirov@gdin.bg; + 359 2 8139225, София 1309, бул. „Ген.Н. Столетов“ 21

Може да харесате още...