Проект: „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

Място на изпълнение: София

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“

Период на изпълнение: 19.06.2019 – 19.09.2022

Водеща организация: Национален статистически институт (НСИ)

Партньор: Агенция на Европейския съюз за основни права

Резюме на проекта: 
Търсенето на данни, разграничени по различни критерии за уязвимост (етнически, пол, увреждания, поведенчески модели и др.) в ЕС, се увеличава. Принадлежността към етническото малцинство (като ромите), хората с увреждания, живеещите в отдалечен район с икономически упадък, с мигрантски произход, често се свързва със социалната уязвимост. За да се разработят смислени политики и да се прилагат ефективно, държавите-членки трябва да знаят кои са рисковите групи, защо са изложени на риск и какви са количествените параметри на интервенциите, които ще отговорят на тези рискове.

Основна цел: Разработване на иновативни методи за генериране на данни, необходими за формулиране на практически отговори от лицата, създаващи политики и донорите за справяне с предизвикателствата на регионално и местно равнище; тестване и прилагане на идентифицираните методи за събиране на данни, които ще се използват при вземането на решения, планирането на адекватни социални политики, разработването на целеви показатели за оперативните програми, както и проследяване на изпълнението на целите за устойчиво развитие; споделяне на опит с други страни от региона с подобно социално и икономическо развитие.

Специфични цели: Да се направи преглед на съществуващите подходи за идентифициране на уязвимите групи от населението; да се разработят иновативни методи и подходи за събиране на данни за трудно достижими групи от населението и адаптиране на съответните индикатори; провеждане на специализирано изследване за събиране на широк спектър от дезагрегирани данни за различните типове уязвимост; социални, демографски и икономически характеристики на уязвимите групи; многоизмерна и функционална уязвимост; обработка и анализ на данни: прилагане на иновативни методи за свързване на данни от различни източници към данни от изследването; изчисляване на съответните индикатори на национално и регионално равнище; изчисляване на съответните индикатори на общинско ниво въз основа на данните от преброяването през 2021 г.; разпространение и популяризиране на използваните методи, прилагането на резултатите от проекта в процеса на вземане на решения, свързани със следващия програмен период, както и определяне на програмните приоритети на международните донори. Резултати: 1. Доклад – сравнителен преглед на инструментите, използвани в изследвания, насочени към трудно достъпни групи от населението, с анализ на техните специфични цели и контекст на политиката; Рамка на показателите, насочена към политиките – списък от показатели за попълване на съществуващите пропуски в данните; Насоки за прилагане на инструментите – списък от критерии за идентифициране на уязвимите групи от населението; 2. Разработен инструмент за провеждане на изследване на домакинствата; Изготвена представителна извадка съгласно критерии, подходящи за целта на изследването; Обучени различни целеви групи; Разработване на ИТ инструмент за въвеждане и обработка на данни; Проведено проучване в домакинствата; Приложени нови подходи в анализа на данните, базирани на свързване на данни от различни източници (преброяване на населението, данни от редовни изследвания на НСИ, данни от административни регистри и други); Изготвен валидиран набор от данни, анализ на разпределенията и кръстосаните таблици; Доклад за обобщени показатели на областно ниво; 3. Изготвени стратегически документи; 4. Разработена интернет страница на проекта и провеждане пресконференции за представяне и популяризиране на проекта и резултатите от него; превод на тематични доклади.

Размер на безвъзмездното финансиране: 994 708 евро

Лице за контакт: Магдалена Христова Костова
имейл: mhkostova@nsi.bg
телефон: +359 2 9857411
адрес: бул. „Панайот Волов“ № 2 1038 София
уебсайт: www.noveleea.bghttps://www.noveleea.bg/

Може да харесате още...