Проект: „Специализирани услуги за деца от ромски общности  в конфликт или контакт със закона“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: гр. Пазарджик, гр. Пловдив, гр. Лом

Програма „Правосъдие“

Период на изпълнение: 12.10.2022 – 30.04.2024

Водеща организация: Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“

Партньори: Фондация РОМА – ЛОМ; Фондация за регионално развитие РОМА – ПЛОВДИВ; „Спаси дете“,  Норвегия

Резюме:
Основната цел на проекта е да въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България.

Очаквани резултати: Направено задълбочено проучване на конкретните проблеми и нуждите на 3те ромски общности чрез: проучване, анализ на потенциала и потребностите, консултации с ромските общности; Подобряване положението на ромската общност чрез внедряване и развитие на 3 специализирани услуги в Пловдив, Пазарджик и Лом, при активно участие на съществуващите ромски организации, лидери и медиатори; Постигане на устойчивост на социалната промяна чрез привличане в изграждането и развитието на услугите както на ромската общност в трите региони, така и на ключовите институции в трите общини; Създаден екип от 9 специалисти за работа в трите услуги; Подписани двустранни споразумения с ключови институции за участие в изграждането и развитието на услугите; 120 деца от целевата група получили различни услуги от трите центъра; Включени представители на ромски неформални групи и граждански организации, ромски медиатори, в процеса по изграждане и предоставяне на услугите; Реализирани мерки за публичност.

Новини:
Цeнтровете бяха създадени през месец април 2023 г. Всеки екип се състои от 3-ма души – координатор на услугата, юрист, осигуряваща правно представителство на услугата, и психолог. В тях ще се предоставят следните услуги: координиране на работа по случай на деца в контакт или конфликт със закона, такива с рисково поведение, жертви или свидетели на престъпления, участници в правни и административни процедури; информиране и консултиране на деца и семейства – правно, психологическо, социално, здравно и образователно; таргетирана превенция на деца в риск; предоставяне на експертна оценка или специализирана помощ при случаи на деца в контакт и конфликт със закона за нуждите на институции, свързани със случая. Ще се работи и за промяна нагласите на обществото относно изграждането на перспективи за децата от уязвими общности в контакт или конфликт със закона.

Центърът в Пазарджик е позициониран в квартал „Изток“, в самостоятелен офис, нает от Фонд ИГА. В Пловдив се помещава в квартал „Изток“, (Столипиново), в офиса на Фондация за регионално развитие „РОМА – Пловдив“, а в Лом е разположен в офиса на Фондация „РОМА-ЛОМ“. 

Екипите на Центровете ще преминат обучение, а експерт на бенефициента ще извършва периодичен мониторинг на услугите.

Приоритетно в обхвата на проекта, без оглед на тяхното финансово положение и при недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст и др., са включени общо 210 лица: 120 уязвими деца от трите ромски общности, жертви или свидетели на престъпление, и деца в конфликт със закона на възраст до 18 години, както и 90 представители на ромски неформални групи, граждански организации и ромски медиатори, работещи в целевата общност.

Размер на безвъзмездното финансиране: 129 068,80 евро

Лице за контакт: Димитър Русинов
имейл: office@iga-bg.org
телефон: +359 898490449
адрес: гр. Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 8
https://rdk-zakon.com/

Снимки от пресконференцията за представяне на проекта:

Може да харесате още...