Проект: „Информиране-разследване-защита: противодействие на насилието срещу жени“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: София

Програма „Правосъдие“

Период на изпълнение: 26.10.2022 – 26.04.2024

Водеща организация: Камара на следователите в България

Партньори: Фондация „Рисърч & Трейнинг Пойнт“; Университет в гр. Осло, Юридически факултет, Катедра по Криминология и Социология на правото

Резюме:
Проектът поставя като основна цел да повиши капацитета на българските власти в противодействието на домашното насилие и насилието по полов признак.

Основните цели на проекта са: Създаване на условия за устойчиво партньорство с организации от кралство Норвегия; Повишаване на информираността сред гражданите, представителите на НПО сектора, в т.ч. представители на ромската група, младежи и ученици, относно рисковете и методите да превенция и противодействие на насилието, основано на пол.

Очаквани резултати: Разработени програма и учебни материали, – подборка от тях ще бъде споделена в електронното пространство за обучение на КСБ (https://ksbtraining.blogspot.com/. Ще бъдат обучени и 128 експерти, ангажирани в борбата с насилието по полов признак и насилието срещу жени.; Повишаване на информираността и знанието на целевите групи и по-широка общественост за насилието над жени; Промотиране на равенството между половете с цел превенция на насилието по полов признак; Подобряване на взаимодействието на органи на съдебната власт с НПО, общностни организации, при случаи на насилие над жени; Реализирани мерки за публичност. 

Размер на безвъзмездното финансиране: 184 695,71 евро

Лице за контакт: Петко Петков
имейл: petko.s.petkov@abv.bg
телефон: +359 885717115
адрес: гр. София, район Изгрев ул. „Д-р Г. М. Димитров“ 42

Може да харесате още...