Проект: „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница”

Място на изпълнение: Община Дупница

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 11.04.2022 – 11.04.2024

Водеща организация: Община Дупница, Република България

Партньори: Фондация „Тръст за социална алтернатива”; Сдружение „Амала – Приятели”, PININ Holding AS

Резюме:
Проектът е насочен към роми, живеещи на територията на четирите ромски квартала в община Дупница, наброяващи 5100 човека. Сред етническите малцинства и най-вече сред ромското население са налице различни фактори, подхранващи бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование, трайна безработица и липса на трудови навици, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални и образователни услуги.

Проектът предвижда прилагане на интегрирани мерки, ще обхване множество казуси и ще се опита да разреши проблеми, свързани с подобряване на здравния статус, ограничаване на бедността, неблагоприятната околна и жилищна среда, начин на живот и др. Проектът ще спомогне за улесняване на достъпа до образование и здравеопазване и заетост на представителите на ромската общност и ще спомогне за преодоляване на риска от социално изключване и дискриминация. Ще бъде осигурен мобилен здравен кабинет, оборудван с медицинска техника. Предвидени са инфраструктурни мерки за подобряване на жизнените условия на ромите като изграждане на детска площадка в кв. Каваклия, изграждане на спортни игрища и фитнес площадка, закупуване на машина за сметосъбиране. Резултатите от изпълнение на проектните дейности ще допринесат за повишаване на нивото на приемане на ромите от мнозинството в общината. За целта е предвидено провеждане на информационни кампании както сред ромите, така и сред мнозинството. Предвидени са и дейности за обмяна на опит с държавите донори, които също ще допринесат за постигане на дефинираните цели. Предвидени са мерки са информация и публичност за популяризиране на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Размер на безвъзмездното финансиране: 749 683 евро

Лице за контакт: Олга Китанова
имейл: o.kitanova@mail.bg
телефон: +359 70159277
адрес: 2600 Дупница, пл. “Свобода” № 1

Може да харесате още...