Проект: „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца – Община Горна Оряховица“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: община Горна Оряховица

Програма „Правосъдие“

Период на изпълнение: 05.08.2022 – 05.09.2023

Водеща организация: Община Горна Оряховица

Партньори: Сдружение „Алфа клуб“

Резюме:
Целта на проекта е да подкрепи развитието и въвеждането на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона. Проектът допринася за увеличаване на достъпа и качеството на специализираните услуги, със специален фокус деца от ромската общност. Изпълнението на дейностите насърчава активното участие на ромската общност и сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни.

Очаквани резултати:
Функциониращо координационно звено на местно ниво за закрила на деца в риск; Популяризиране на приноса на Кралство Норвегия чрез безвъзмездните средства от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. , както и финансовата подкрепа. Привличане на интереса на целевите групи; Повишен капацитет на местните власти- специалисти от общинска администрация, МВР, МТСП, екипа от специалисти по проекта и представители на партньора, в областта на правосъдието за деца; Проведен семинар за повишаване на осведомеността на местно ниво относно правосъдието за деца; Реализирани мерки за публичност.

Размер на безвъзмездното финансиране: 101 385,65 евро

Лице за контакт: Анелия Димитрова
имейл: adimitrova79@abv.bg
телефон: +359 884663183
адрес: Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5

Може да харесате още...