Проект “Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност”

Място на изпълнение: Области София, Стара Загора, Велико Търново и Варна

Програма “Правосъдие” по НФМ

Период на изпълнение: 20.02.2020 – 20.02.2023

Водеща организация: Национално бюро за правна помощ

Партньор: Норвежка съдебна администрация

Резюме на проекта: Основна цел на проекта е да продължи разгръщането на системата за правна помощ в посока обхващане на повече граждани от уязвими групи, както и да засили ролята на държавата за реакция в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, изпълнявайки ангажиментите й да осигури равен и открит достъп до правосъдие и правна помощ на лица, чиито основни човешки права са нарушени.

Специфичните цели на проекта обхващат:

 • Улесняване на достъпа до правна помощ и правосъдие на 250 представители на уязвими групи, включително жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, деца, жени от малцинствен произход и/или от отдалечени и географски изолирани райони чрез въвеждане на мобилни екипи за правна помощ в Стара Загора, Велико Търново и Варна;
 • Създаване на пилотен механизъм за сътрудничество на местно ниво в областта на домашното насилие и насилието по полов признак, обхващащ представители на общински власти, локални подразделения на Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, съдебната система и адвокатурата в Стара Загора, Велико Търново и Варна;
 • Подобряване на координацията между отделните административни единици на местно ниво в подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак;
 • Инвестиция в капацитета на 300 адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ и подобряване на знанията им по темите превенция на дискриминация, преодоляване на стереотипи и предразсъдъци, домашно насилие и насилие по полов признак;
 • Подобряване на двустранните отношения между Норвегия и България чрез обмен на опит и провеждане на 2 работни посещения в областта на домашното насилие и насилието по полов признак;
 • Подобряване на нивото на информираност на широката общественост по отношение на достъп до правна помощ и овластяването на уязвими групи, в частност на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак да защитават правата си чрез правна помощ;

Очаквани резултати:

 • 250 лица от уязвими групи, получили първична правна помощ, в това число жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, деца и представители на малцинствени общности
 • 250 докладвани случаи на домашно насилие и насилие по полов признак общо в полиция и съд
 • Увеличен брой жалби, подадени от представители на уязвими групи, в това число жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, деца и представители на малцинствени общности
 • 300 адвокати, преминали обучение за превенция на дискриминация, борба със стереотипи и предразсъдъци и подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак
 • 300 адвокати, преминали обучение по методиката на проект JUSTROM (Съвет на Европа и ГД Правосъдие на ЕК)
 • Създаване на 7 мобилни екипа за правна помощ в малки и отдалечени населени места
 • новосъздаден координационен механизъм за защита на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, включващи служители на МВР, МТСП, община, съд и адвокатура
 • 3 създадени работни места в пилотните АК за консултиране на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак
 • 5000 уникални посещения на сайта на НБПП и онлайн публикации/постове за повишаване информираността на гражданите за съществуването, обхвата и услугите на НБПП
 • 500 ученици, студенти, учители и обучители достигнати по време на информационни сесии/презентации в трите пилотни области
 • 10 000 отпечатани и разпространени брошури за правна помощ сред нови целеви групи
 • Подобрен достъп на граждани, живеещи под прага на бедност в страната до първична правна помощ – НБПП разгръща обхвата на дейността си и достига до нови целеви групи.

Размер на безвъзмездното финансиране: 750 000 евро

Лице за контакт: Диляна Гитева, project@nbpp.government.bg , + 359887251184, адрес: гр. София 1421, ул. „Развигор“ № 1 

Може да харесате още...