Проект: „Играем, учим се и заедно растем”

Място на изпълнение: Община Козлодуй община и Мизия

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 18.04.2022 – 18.05.2024

Водеща организация: Община Козлодуй

Партньори: Община Мизия, O.M.A.H.A.I. (Исландия)

Резюме:
Чрез проекта ще се предостави подкрепа на деца 0-6 год. и техните семейства от уязвими групи в общините Козлудуй и Мизия чрез създаване на 5 функционално свързани хъба, които предоставят комплекс от здравни, образователни и социални услуги, включително подпомагат активното включване на местната общност за 320 деца, 100 родители, настойници или обгрижващи лица.

Основните дейности включват Пилотиране на комплекс от функционални услуги, свързани с изграждане на модела за образование и грижи в ранна детска възраст; Пилотиране на образователни дейности, вкл. дейности, свързани с ранното детско развитие; Пилотиране на дейности за социално включване в 3-те стационарни центъра; Съвместно планирани дейности за активно включване на общността в изграждането на модела и функционирането на 5-те хъба; Ремонт, реконструкция и СМР, доставка на оборудване и обзавеждане; Споделяне на добри практики с други организации и институции при създаването и развиването на модела и хъбовете.

Специфичните цели на проекта са:

1) Разработване и прилагане на комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0-6 г. от общините Козлодуй и Мизия, които живеят в изолирани селски и градски, предимно бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация;

2) Пилотиране на нов хъб в кв. Янтра в Козлодуй, предоставящ комплекс от функционални услуги, допринасящи за повишаване на качеството на живота, социалното включване и ранното детско развитие на деца от уязвимите групи; Пилотиране на нов Хъб в публична сградата в община Мизия; Разширяване на съществуващия Център за управление и функциониране на услугите за ранно детско развитие в сградата на детска градина „Звънче“; Разширяване на съществуващия Център за управление и функциониране на услугите за ранно детско развитие в сградата на ОУ Васил Левски и превръщането му в координационна точка за 5-те функционално свързани хъба;

3) Осигуряване на активното включване на общността при планиране и изпълнение на мерките.

Размер на безвъзмездното финансиране: 499 949 евро

Лице за контакт: Лидия Любенова Петрова
имейл: lidiq.petrova@abv.bg
телефон: +359 878 314280
адрес: 3320 Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13

Може да харесате още...