Проект: „Активно гражданско застъпничество за НЕуязвимост на младите хора от община Дупница“

Статус на проекта: изпълнен

„С изпълнението на този проект се повиши капацитетът както на нашата организация така и на участниците в обученията (60 младежи) за формулиране и внасяне на предложения за отваряне на съществуващи общински политики и организиране на застъпнически кампании и отстояване на конкретни каузи“.

Място на изпълнение: Община Дупница

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 01.10.2021 – 31.08.2023 г.

Водеща организация: Сдружение „Амала – Приятели“

Партньори: Фондация ЕКИП

Резюме:
По данни от последното преброяване, населението в Община Дупница наброява около 46 000 жители. От тях 5675 са младeжи на възраст от 18 до 29 години. Ромската общност в град Дупница обитава крайните квартали на града и селата Джерман и Крайници. Ромската младеж продължава да бъде най-бедната, най-необразованата и най-изолираната част от обществения, социалния и икономически живот. Причините за това са комплексни:
• липсва изграден механизъм, при който младежите да поставят своите проблеми и да търсят начини за тяхното разрешаване;
• липсват знания и умения за участие в процеса на взимане на решения на местно ниво;
• липсва диалог и контакти между младежката общност и взимащите решения. Всичко това води до липса на мотивация за участие в социалния и обществен живот и за включване в процеса по формиране и развитие на местни стратегии и публични политики. От резултатите от проекта ще се ползват местните ромски общности и местните власти в лицето на публични и държавни институции, доставчици на социални, здравни и образователни услуги, НПО.

Чрез реализацията на проекта се очаква да се постигне:
• стимулиране на гражданската активност на представители на ромските общности;
• изграждане на местен капацитет за провеждане на застъпнически кампании и инициативи;
• подобряване уменията на представителите на уязвими групи да упражнят своите права, да участват достойно в процесите на вземане на решения, както и за намаляване на икономическите и социални различия.

Чрез обучението на млади хора на възраст от 18 до 29 год. (60 човека), представители на уязвими групи, ще се повлияе върху засилване ролята и активното участие на младите хора в обществено-икономическия живот на местната общност. Реализацията на проекта ще спомогне за тяхното самоорганизиране и овластяване. С предприетите инициативи и стимулиране на гражданската им активност ще се подобри социалния и икономически статус на хиляди българи в дългосрочен план и това ще доведе до подобряване на цялостното им благосъстояние. Партньорството с Фондация ЕКИП е провокирано от целите на проекта, които надхвърлят предоставянето на подкрепа в краткосрочен план и са свързани с прилагането на системни решения за застъпничество и овластяване на младежите. Организацията е с богата експертиза в областта на застъпничеството и директната работа с ромски общности, което ще бъде гаранция за успешността и устойчивостта на резултатите.

Бюджет: 44 020 евро

Резултати:
Включването на младите хора в проектните дейности допринесе за повишаване на самочувствието и увереността им. Осигуреното пространство за споделяне на собствен опит, преживявания и идеи ги накара да се чувстват приети и чути. Те са  мотивирани, вдъхновени и окуражени да превърнат в реални действия идеите си. Участието на младежите  в четиридневните обучителни модули по ключови компетентности: „Обществени и граждански компетенции“, „Застъпничество и овластяване“ допринесе за повишаване на  капацитета, знанията, самочувствието и увереността на младите хора за изразяване на активна гражданска позиция и включване  в обществения живот и в процесите на взимане на решения по публични политики. Реализирането на инициираните от тях застъпнически кампании  повлия пряко върху засилване ролята и активното им участие  в обществено-икономическия живот на местната общност и спомогна за тяхното самоорганизиране и овластяване.

Изпълнението на проекта допринесе за стимулиране на гражданската активност на младите хора от ромските общности, изграждане на местен капацитет за провеждане на застъпнически кампании и инициативи, подобряване уменията на представителите на уязвими групи да упражнят своите права, да участват достойно в процесите на вземане на решения, както и за намаляване на икономическите и социални различия. Младежите се чувстват овластени да водят диалог с местните власти и взимащите решения. Партньорството с фондация ЕКИП провокира участниците за предоставяне на постоянна подкрепа и системна работа в общността базирана на застъпничество и овластяване. В дългосрочен план от резултатите от проекта ще се ползват местните ромски общности и местните власти в лицето на публични и държавни институции, доставчици на социални, здравни, образователни услуги и НПО.

В рамките на обучението участниците самостоятелно изготвиха концепции за провеждане на 4 местни застъпнически кампании. Местните власти се ангажираха с разрешаването на част от проблемите, които изложиха участниците в работните групи като предприемане на стъпки за издаване на удостоверения за търпимост на жилищата, консултиране и съдействие за издаване на удостоверения за собственост, данъчна оценка и др. Поставяне на контейнери в ромските квартали, облагородяване на един от кварталите. Проектът създаде ефективни канали за комуникация между ромската общност, институциите, НПО и местните власти. Очакваме поетите ангажименти от Община Дупница да бъдат осъществени.

Проектът допринесе за изграждане на капацитет за поемане на лидерски роли и отговорности сред младите роми, повишаване на гражданската им активност, обществена ангажираност и информираност с проблемите на ромската общност. Подобри се междусекторното взаимодействие на образователната, социалната и жилищна система. Създадоха се условия за социално включване и овластяване на общността. Ускори се процесът на самоорганизиране.

„В резултат от извършените дейности по проекта добра практика, която бихме споделили е създаденият механизъм за участие на младите хора при развитие на местни политики, въведената иновативна практика в защита правата на целевата група, изразяваща се в самоорганизиране и овластяване за осъществяване на диалог с местните власти и взимащите решения.“

Обобщен доклад от проведено проучване сред представителите на младежката общност от град Дупница и селата Крайници и Джерман, както и с представителите на местните власти и институции по отношение на сферите на живот, които се нуждаят от допълнителна защита и степента на мотивация на участници за включване в проектните дейности:

Лице за контакт: Юлия Любенова
имейл: amala_dp@abv.bg
телефон: +359 894340774
адрес: гр. Дупница 2600, улица „Свети Иван Рилски“ №29

Свързани статии: Ромите искат децата им да учат в интегрирани, а не в сегрегирани училища

Може да харесате още...