Проект: „Децата за правата на детето“

Статус на проекта: в изпълнение

Място на изпълнение: Община Хасково

Програма Фонд Активни граждани

Период на изпълнение: 01.10.2021 – 30.09.2023

Водеща организация: Сдружение „Шанс и закрила“

Партньори: не

Резюме:
Най-малко информирани за правата на децата са децата в малките населени места и институциите. Основната цел на проекта е разработване на иновативни решения за обучение на деца за правото им да изказват и отстояват мнения по въпроси, които ги засягат. Сдружение „Шанс и закрила“ има за цел и да развие капацитета си за обучение на деца за правото им на участие, да изследва ефекта от приложението на иновативни подходи и да ги разпространява.

„Дейности се предвиждат в три типа населени места на Хасковска област – областен град, по-малки градове и села. За необлагодетелствани считаме град Любимец и 2 околни села, не толкова от гледна точка на географското им местоположение и възможности за достъп, отколкото от липса на дейности по темата и съответни специалисти, които да я представят. По проекта работим с деца от ромски произход, живеещи в Хасково, Свиленград и Любимец – най-малко 20% от преките ползватели. В тези общности все още не са преодолени патриархалните традиции, правото на силните да вземат решение и други практики, които изключват възможността децата да изказват мнение и да то да бъде взето под внимание.“ – казват от Сдружение „Шанс и закрила“.

Вижте тук разработен по проекта: Наръчник за обучение на деца “Децата за правата на детето”

Наръчникът е насочен към специалисти (педагози, педагогически съветници, социални работници, психолози), работещи с деца в прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Състои се от 5 сесии и се използват интерактивни методи (упражнения и игри).

На сайта на Сдружение „Шанс и закрила“ ще намерите и изготвения анализ на разбиранията на деца и експерти за правата на детето. В ислдването са участвали 40 ученици на възраст 12 – 16 години от ОУ „Никола Й.
Вапцаров“ – Хасково, ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ – Хасково и ПГССИ „Христо Ботев“ – Свиленград. От тях 16 са момчета и 24 – момичета, с различна етническа принадлежност – българска, турска и ромска.

Размер на безвъзмездното финансиране: 66 852 евро

Лице за контакт: Малина Славова
имейл: chance@escom.bg
телефон: +359 878 238100
адрес:  гр. Хасково 6300, ул. „Алеко Константинов“ 11

Може да харесате още...