Играем, учим се и заедно растем

„Играем, учим се и заедно растем“ е мотото на един от трите проекта, получили консултантска подкрепа по Платформа за генериране на проекти на Институт „Отворено общество – София“ и одобрени за финансиране по процедура BGLD-2.003 – „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектите, в които Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, Фондация „Рома-Лом“ и Сдружение „Социален диалог 2001“ партнират съответно с общините Твърдица, Лом, Козлодуй и Мизия, предвиждат прилагане на интегрирани модели на образователни, здравни и социални услуги за ранно детско развитие с фокус върху ромските общности.

Грантовете по процедурата дават възможност за изграждане на хъбове и за предоставяне на мобилни услуги за обучение и развитие на малки деца от 0 до 6 години от уязвими социални групи, както и за работа с техните семейства. Планираните инвестиции включват подобряване на дворни пространства, площадки и специализирани помещения, където ще се провеждат образователни и спортни занимания. Предвижда се и активно включване на общностни медиатори в изпълнението на дейностите.

Очаква се проектите да допринесат за по-ефективна превенция на преждевременното отпадане на деца от образователната система и осигуряване на плавен преход от предучилищното към училищното образование, както и за насърчаване на стремежа за завършване на по-високи образователни степени и по-добра реализация в обществото на децата от уязвими групи.

Може да харесате още...