Проект: „Хъб за социално включване Стамболийски”

Място на изпълнение: община Стамболийски

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 30.04.2022 – 30.04.2024

Водеща организация: Община Стамболийски

Партньори: Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“, гр. Стара Загора; Cross-Cultural Introduction AS, Норвегия

Резюме:
Основна цел на проекта е създаването на възможности за всеки да живее здравословно, отговорно и независимо чрез изграждане нахъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата и младежите от уязвими групи, както и техните семейства в община Стамболийски.

Специфични цели на проекта са: 1. Изграждане на инфраструктурен и организационен капацитет в община Стамболийски за справяне с проблемите на социалната изолация на уязвими групи; 2. Развитие на уменията за справяне със социалната изолация, културните различия и икономическите проблеми на ромското население чрез създаване на модерни условия за развитие на децата (0–6 г.); предоставяне на възможности за спорт и обучение по български език за подобряване на речевите умения и създаването на здравословни навици за живот; 3. Изграждане на капацитет за подкрепа на семействата от уязвимите групи чрез предоставяне на релевантни образователни, здравни услуги и подкрепа; 4. Трансфер на добри практики от Норвегия в сферата на социално значимите проблеми в ранна детска възраст, работата със семействата на уязвимите групи за изграждане на интеграционни мостове; 5. Създаване и укрепване на двустранните отношения между българските и норвежкия партньор; 6. Преодоляване на образователните дефицити и липсата на мотивация в целевите групи по проекта чрез участие в дейности за придобиване на речеви умения по български език и повишаване на качеството на живот в общината. В специално оборудваният за целта хъб ще се провеждат медицински прегледи, срещи, семинарни занятия, фокус групи, кръгли маси, уъркшопове и други масови или индивидуални форми за работа с целевите групи: тематични срещи за предотвратяване на ранна или нежелана бременност, хигиенни грижи и грижи при отглеждането на децата, психологическа подкрепа, занимания за повишаване на здравната култура и др. В 5-те детски градини в общината ще бъдат обособени спортни зали и детски площадки на открито, което ще даде възможност на детските заведения да ползват пространствата за работа за ранно приобщаване към образователната система на деца от целевата група. Предвижда се разработване и прилагане на иновативна интердисциплинарна спортно-игрова методика за деца от 0 до 6 г. За тази цел ще бъдат обучени помощник-педагози, които да подпомагат работата на учителите в детските градини.

Свързана статия: Община Стамболийски отново спечели мащабен проект (actualno.com)

Размер на безвъзмездното финансиране: 800 012 евро

Лице за контакт: Виолета Стоева
имейл: tille.v@gmx.de
телефон: +359 876 944914
адрес: 4210 Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски” № 29

Може да харесате още...