Проект: „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново”

Място на изпълнение: Общините Сунгурларе и Антоново

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 11.04.2022 – 11.04.2024

Водеща организация: Община Сунгурларе

Партньори: Община Антоново; Асоциация „Интегро“

Резюме:
Проектът цели да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности, чрез ефективни интегрирани подходи, повишаване на достъпа на ромите и други уязвими групи от населението до по-качествени услуги в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване. С изпълнението на дейностите по проекта ще се създаде устойчив координационен механизъм между целевата общност, местната власт и регионални звена на институциите в Община Сунгурларе и Община Антоново.

Целите на проекта са: 1) Повишаване на достъпа на ромите и др. уязвими групи от населението, живеещи в сегрегирани общности в Община Сунгурларе и Община Антоново, и изправени пред крайна бедност и изключване, до по-качествени услуги в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване. Въвеждане на комплексен подход, насочен към подобряване на състоянието на крайните ползватели, при което на едно и също лице се предоставят най-малко два вида услуги от следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване, в зависимост от неговите потребности; 2) Овластяване на ромските общности, включително ромските жени и младежи, с цел активното им участие в процесите по вземане на решения, засягащи техния живот, разширяване на техните възможности, както на индивидуално ниво (умения, знания, самочувствие и повишаване на достъпа до равни възможности за личностно развитие), така и на колективно ниво (способност да се организират и мобилизират, за да участват в решаването на проблемите на общността), да взимат участие, да преговарят, да оказват влияние и да търсят отговорност от институциите за формулирането и прилагането на политики, които засягат техния живот; 3) Противопоставяне на всички форми на дискриминация и негативни нагласи срещу ромското население. Зачитане правата на ромите, борбата срещу дискриминацията, срещу стереотипите и срещу тормоза, както и да съдействат за повишаване на осведомеността на мнозинството и малцинствените общности относно зачитането на етническото многообразие.

Проектът предвижда:
1) Провеждане на формални и неформални образователни дейности и мерки за младежи и възрастни от ромски произход и представители и на други уязвими групи, живеещи в труднодостъпни и/или сегрегирани общности със затруднен или неравен достъп до услуги;
2) Подкрепа на неформалното образование и модерни програми за личностно развитие;
3) Предоставяне на интегрирани услуги;
4) Разширяване капацитета на местните институции в общините Сунгурларе и Антоново и партньора „Интегро“;
5) Овластяване на ромите;
6) Достъп до трудова заетост;
7) Инфраструктура и ремонти;
8) Недискриминация

Размер на безвъзмездното финансиране: 542 246 евро

Лице за контакт: Тодорка Павлева
имейл: pavleva_sungurlare@abv.bg
телефон: +359 877 147877
адрес: 8470 Сунгурларе, ул. „Георги Димитров” № 2

Основано през 1882 година със своята вече 140-годишна история читалището се е утвърдило като естествен и единствен културен център в град Сунгурларе. Снимка: Калоян Живков
Сградата на общинстата администрация в Сунгурларе. Снимка: Калоян Живков

Може да харесате още...