Проект: „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”

Място на изпълнение: Община Благоевград

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 11.04.2022 – 11.04.2024

Водеща организация: Община Благоевград

Партньори: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ , Сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – Личностни идеи и действия за ефективни решения“, Pirin Holding AS (Норвегия)

Резюме:
В рамките на проекта ще бъде осигурен мобилен здравен кабинет, оборудван с медицинска техника за първични прегледи на представители от ромската общност. Ще бъде изграден Общностен център, който ще обединява различни услуги, насочени към хора от рискови групи, в това число и роми. Подкрепата, която Центърът ще осигурява, ще бъде с комплексен характер, ориентирана в няколко основни посоки: превенция за отпадане от системата на образование и обучение, мотивиране за завършване на средно или по-висока степен на образование, придобиване/повишаване на професионална квалификация, включване в заетост и подкрепа на семейството. Основната цел е да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в ромските общности на територията на общината, чрез прилагане на интегрирани мерки, включващи подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация на ромите. С цел подобряване на жилищните условия в сегрегираните общности ще бъде закупена автовишка за извършване на малки ремонтни дейности. Освен това ще бъдат разположени нови съдове за отпадъци, които ще се обслужват от специализиран сметосъбиращ автомобил.
Проектът включва и редица меки мерки, включително обучения за дигитална грамотност, курсове по готварство, фризьорство, обучения за граждански знания информационни кампании и др.
В началото и в края на проекта ще се проведат проучвания, в рамките на които ще бъде измерена степента на приемане на ромите от мнозинството.Предвижда се по проекта да бъдат наети здравни, образователни и трудови медиатори, които да съдействат за изпълнение на дейностите по проекта.
Проектът предвижда и посещение в Норвегия с цел обучение, обмяна на опит и добри практики.

Размер на безвъзмездното финансиране: 967 650 евро

Лице за контакт: Дамян Качулски
имейл:
телефон: +359 73 867703 (Община)
адрес: 2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1

Може да харесате още...