Проект: „Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци”

Място на изпълнение: Общини Монтана и Бойчиновци

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 30.04.2022 – 30.04.2024

Водеща организация: Община Монтана

Партньори: Община Бойчиновци; Фондация „САВОРЕ“, гр. Самоков, Фондация „Развитие на Северозападна България“, Монтана; Общинска Детска Градина Баккаборг, Рейкявик, Исландия

Резюме:
Проектът е насочен към една от големите маргинализирани ромски общности в Северозападна България, тази в община Монтана и община Бойчиновци, около 8500 души. Проектът има за основна цел да подобри живота на тази общност като значително подобри достъпа до здравни, социални и образователни услуги, допринесе за трайна промяна на нагласите спрямо ромската общност в област Монтана, работи за преодоляване на сегрегацията и създаде трайни модели за включване на ромите в управлението на местната общност. Проектът ще изгради устойчива мрежа от 5 бюра за подпомагане, разположени вътре в самите ромски общности, чрез които ще се предоставят предвидените основни и допълнителни услуги, ще се осигури достъп до системите на институциите и ще се извършва индивидуално подпомагане, ще се събира и разпространява информация и ще се извършват други важни дейности. Ще се разшири съществуващият екип от 5 медиатори с ангажирането на още 4 сътрудници. Предвижда се изграждането на координационен механизъм с включване на представители на институциите, НПО, лидери на ромската общност и експерти. Проектът ще допринесе за овластяването на ромите и преодоляването както на дискриминационни модели спрямо общността, така и на вътрешната дискриминация. За трайното повишаване на капацитета за работа с ромите в двете общини се предвиждат множество тематични обучения (за екипа на проекта, представителите на институциите, ключови представители на ромската общност) с цел да се развиват позитивни нагласи и да се постигне мултиплициращ ефект вътре в общността. Наред с иновативните дейности се предвиждат и доказано работещи традиционни дейности като лятно училище, срещи с родителите на децата, подлежащи на задължително обхващане и др.

Размер на безвъзмездното финансиране: 735 970 евро

Лице за контакт: Божидар Георгиев
имейл: montanamunicipality@abv.bg
телефон: +359 898 664317
адрес: 3400 Монтана, ул. „Извора” № 1

Кадри от консултациите по по проекта:

Може да харесате още...