Анализ на изпълнението на националните здравни политики в областта на майчиното и детско здраве и превенцията на полово предаваните инфекции в общините, в които работят здравни медиатори, и на взаимодействието между Министерството на здравеопазването, регионалните здравни инспекции и общините при прилагането им

Здравният статус на всички бедни групи по света, е нисък, а достъпът до здравеопазване – ограничен, което води до висока детска и майчина смъртност, ниска продължителност на живота, висока инвалидност и лошо качество на живот за болните и техните семейства.

Облекчаването на достъпа до медицински услуги, повишаването на здравната култура и информираност, подобряването на здравето на маргинализираните общности е важен индикатор за способността на компетентните институции да търсят решение и да постигнат промяна на национален проблем, който може да е предизвикателство пред способността на обществото като цяло да се справи с трудно преодолими здравни щети.

Основна цел на проекта „Здравеопазване за всички“ е подобряването на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация.

Във връзка с първата дейност по проекта „Подобряване на механизма за изпълнение на националните здравни политики на местно ниво“ е направен анализ на ефективността на разработените стратегии и програми, които са част от здравната политика в страната.

В анализа е направен преглед на изпълнението на националните профилактични програми, осъществявани от регионалните здравни инспекции и общински администрации, лечебни заведения и общопрактикуващи лекари сред уязвимите групи – майчино и детско здравеопазване, туберкулозата, ХИВ и сексуално предавани инфекции и др. Разгледано е нормативното регулиране за достъпа до здравеопазване и осигуряване на нископрагови услуги по отделните профилактични програми.

За първи път от въвеждане на политиката, свързана със здравната медиация е направено проучване (чрез въпросник) във всички общини в страната за прилагането на националните здравни политики на местно ниво.

Въз основа на цялостния анализ се установи необходимостта от затвърждаване и продължаване на определени дейности за постигането на предварително поставените национални приоритети и цели, свързани със здравето. Изведени са 17 препоръки и предложения за преодоляване на констатираните трудности и за подобряване на координация между централната и местната власт.

Във фокуса на изводите попадат насоки, свързани както с областта на здравеопазването, така и в мултисекторното приложение на здравната медиация. Препоръките засягат предприемането на нормативни инициативи и административни процедури, подобряване на административния капацитет, информираността на цялото население, ангажиране на всички участващи в предоставянето и получаването на здравни грижи за подобряване на общественото здраве. 

Вижте целия документ тук:

Може да харесате още...