Проект: „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности”

Място на изпълнение: Община Перник

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 11.04.2022 – 11.04.2024

Водеща организация: Община Перник, Република България

Партньори: Фондация „Позитивни умения на личността в социума“ (П.У.Л.С.); Intermezzo ungdom (Норвегия)

Резюме:
С изпълнението на проекта ще се създадат предпоставки за подобрено социално включване и овластяване на представителите на ромската общност на територията на гр. Перник (5100 души). Планираните мерки ще осигурят допълнителна подкрепа за подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация. Чрез реализирането на проекта ще се надградят усилията на Община Перник за подпомагане и развиване на малцинствените общности в града. Целева група по проекта са роми и лица от други уязвими групи, живеещи в труднодостъпни или сегрегирани общности, със затруднен достъп до услуги, неподходяща инфраструктура, изправени пред крайна бедност, социално изключване и маргинализация. Проектът развива дейности в няколко основни направления, вкл. въвеждане на комплексен подход, насочен към подобряване на състоянието на крайните ползватели, при което на едно и също лице се предоставят най-малко 2 вида услуги от следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване, в зависимост от потребностите.

В резултат от реализирането на проекта се очаква постигане на следните резултати:
1) По-добри индивидуални възможности на ромите;
2) Подобрен достъп на целевите групи до качествени услуги от социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване;
3) Подобрено благосъстояние на лицата в целевите общности, които са се възползвали от предоставените интегрирани услуги;
4) По-добра информираност на членовете на ромската общност относно правата и отговорностите им;
5) По-ниско ниво на дискриминация срещу ромите и преодоляване на стереотипите и предразсъдъците спрямо тях;
6) По-добро овластяване на представителите на ромската общност за ефективно участие в планирането, изпълнението и оценката на публичните политики и услуги за общността;
7) По-добри възможности на ромите за намиране на работа в резултат на дейностите по проекта.

Размер на безвъзмездното финансиране: 999 343 евро

Лице за контакт: Стефан Кръстев
имейл: stefansk@gmail.com
телефон: +359 897 935422
адрес: 2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски”

Може да харесате още...