Проект: „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие (МИР) в град Самоков”

Място на изпълнение: Община Самоков, Република България

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

Период на изпълнение: 11.04.2022 – 11.04.2024

Водеща организация: Община Самоков, Република България

Партньори: Фондация „Здраве и социално развитие“ (ХЕСЕД); Българо-Норвежко Дружество; Фондация СИЙД

Резюме:
Проектът цели да се осигурят възможности за подпомагане на успешната реализация и социална адаптация на жителите на ромския квартал в града. Предвижда се прилагането на модел за интегрирано развитие (МИР) на личността и на общността, който се основава на жизнения цикъл на човека и задачите, които той трябва да реши на всеки етап от живота: от ранното детство до зрелостта. Дейностите ще обхванат над 10% от населението на ромския квартал в града. Проектът е изготвен въз основа на анализ на потребностите, който обхваща 7 области: достъп до здравеопазване, достъп до образование, достъп до заетост, достъп до социални услуги, достъп до права и противопоставяне на дискриминацията, подобряване на условията на живот и запазване на културната идентичност.

Предвижда се създаване на център МИР, разположен в непосредствена близост до квартала, предоставящ функционално свързани услуги за овластяване на ромите и успешна интеграция във всички сфери на социалния живот, активна работа на терен с изолираната общност с цел нейното активиране към промяна, активна работа с местните институции и изграждане на капацитет на професионалната общност за работа в мултиетническа среда. Проектът предвижда и комплекс от информационни мерки и събития за промяна на нагласите към ромската общност, съвместни събития и разнообразни информационни кампании. Предвижда се изработването на стратегия за развитие на услугите и подобряване на положението на ромите в гр. Самоков през следващите 5 години. Предвиждат се и дейности за обмяна на опит и подобряване на двустранните отношения с Норвегия.

Размер на безвъзмездното финансиране: 1 000 000 евро

Лице за контакт: Красимира Костадинова
имейл: krasimira.kostadinova@samokov.bg
телефон: + 359 886 777682
адрес: 2000 Самоков, ул. “Македония” № 34

Може да харесате още...